duchovni-pece-ve-zdravotnictvi - QUICK7 journal | Aktuality | Ekonomika | Právo | Politika | Zdraví | Historie | Trendy | www.quick7.cz

r
e
k
l
a
m
a
Počasí    Ekonomika    Právo    Politika    Zdraví    Zábava    Vzdělávání    ČASOPIS
Přejít na obsah
Duchovní péče ve zdravotnictví


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes slavnostně podepsal trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR. Tato dohoda představuje historicky významný krok, neboť poprvé ve zdravotnictví stanovuje rámec, pojmy a strukturu pro poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních ze strany církví.

Reklama
Reklama
Účelem této dohody je stanovit v souladu s platnými právními předpisy podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a církvemi reprezentovanými Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) při poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb.

Duchovní péče hraje navýsost důležitou a nezastupitelnou roli při poskytování zdravotní péče v nemocnici. Zdaleka není určena jen pro těžce nemocné pacienty a seniory, slouží i jejich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. A není ani nutné být věřící, většina lidí v těžké životní situaci cítí potřebu se ze svých problémů vypovídat či s někým důvěryhodným diskutovat o tom, proč existují nevyléčitelné nemoci nebo co se s námi stane po smrti. Proto všichni musí tuto příležitost dostat, pokud o ni projeví zájem. Vždyť dobrá duchovní péče může pomoci podobným dílem jako operace – psychický stav pacienta totiž mnohdy výrazně ovlivňuje průběh a úspěšnost samotné léčby,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a touto cestou vyjádřil své poděkování členům Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví za přípravu trojstranné dohody.

S radostí mohu konstatovat, že dlouholeté úsilí o spolupráci mezi Duchovní službou a Ministerstvem zdravotnictví, respektive se zdravotnickými zařízeními, došlo svého konce. Je to zásluha velké řady lékařů, duchovních a také ministrů zdravotnictví. Děkuji a gratuluji panu ministru Adamu Vojtěchovi za to, že toto úsilí mohlo být zakončeno jako opravdový projev kooperace mezi církvemi a Českou republikou zajištěním i duchovní podpory pacientům či klientům zdravotnických zařízení,“ vysvětlil k podpisu Dohody za Českou biskupskou konferenci kardinál Dominik Duka.zdroj: Ministerstvo zdravotnictví


Jsem velmi rád, že dlouholetá snaha o uzavření Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví byla dotažena ke zdárnému konci. Jménem Ekumenické rady církví v České republice děkuji všem, kdo se o to zasloužili. Je důležité, že duchovní péče v nemocnicích se bude nadále poskytovat v rámci standardů, které jsou směrodatné a přehledné. Věřím, že důsledky této dohody brzy okusí ti, k nimž směřuje, totiž pacienti našich nemocnic a ústavů,“ řekl předseda Ekumenické rady církví v České republice Daniel Ženatý.

V České republice existuje unikátní spolupráce mezi církvemi v oblastech duchovní služby pro lidi v nestandardních situacích – v armádě, ve vězení nebo v případě hospitalizace. Tato duchovní služba v nemocnicích probíhá na ekumenické bázi, jejím cílem není získávat nové věřící, ale poskytnout duchovní doprovázení každému, kdo o to požádá, nezávisle na jeho církevní příslušnosti nebo nepříslušnosti. Jsem velice rád, že se díky smlouvě s ministerstvem duchovní služba v nemocnicích dostává na pevnější půdu a získává z pohledu církví i z pohledu resortu zdravotnictví jasná a transparentní pravidla,“ dodal generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

Chtěl bych poděkovat všem přítomným hostům, že si vybrali pro tento slavnostní den naši kapli svatého Václava v Thomayerově nemocnici, která má u nás letitou tradici. Jsme totiž jedna z mála nemocnic, která poskytuje duchovní péči pro naše pacienty jako součást komplexní zdravotní péče. Duchovní péči má u nás na starosti kaplan a kaplanka, kteří pomáhají pacientům, ale i jejich příbuzným či našemu personálu lépe zvládat a překonávat obtížné situace například v době nemoci, osamocení nebo při ztrátě někoho blízkého a snaží se je rovněž motivovat v jejich dalším životě,“ doplnil ředitel TN Zdeněk Beneš.zdroj: Ministerstvo zdravotnictví


Podepsaná Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví stanoví rámec, pojmy a strukturu pro poskytování duchovní péče ze strany církví reprezentovaných ČBK a ERC. Duchovní péčí v lůžkovém zdravotnickém zařízení (v nemocnici) se zde rozumí nezdravotní služba všem pacientům, zdravotnickým pracovníkům a návštěvníkům nemocnice při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb. Tato služba má důsledně neevangelizační charakter a její adresáti ji využívají dobrovolně a na základě svého svobodného rozhodnutí.

Duchovní péči mohou v nemocnici poskytovat výhradně oprávněné osoby – kaplani, kterými jsou podle Dohody výhradně osoby, muži nebo ženy, pověřené církví reprezentovanou Českou biskupskou konferencí nebo Ekumenickou radou církví v ČR a společně vyslané ČBK a ERC. Dohoda rovněž upřesňuje statut, pověření a zásady činnosti nemocničního kaplana a stanoví kvalifikační požadavky pro osoby vykonávající tuto službu. Kromě dokončeného vysokoškolského vzdělání tak kandidát na nemocničního kaplana musí prokázat absolvování specializačního kurzu Nemocniční kaplan realizovaného na teologické fakultě.

MZ ČR před dvěma lety představilo Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, který jako vůbec první dokument vydaný orgánem státní správy v dějinách naší republiky hovoří o nemocničním kaplanovi a pro rezort zdravotnictví jej autorizuje.

Kněží a faráři chodili do nemocnic odedávna. V druhé půlce devadesátých let se s rozvojem hospiců ukázala nezastupitelná role duchovních v paliativních týmech. Nemocniční kaplanství jako takové, tedy ne jenom jako pastorační služba nebo „náboženský servis“ věřícím, ale duchovní služba pro kohokoliv v nemocnici (pacient, osoby blízké, personál), se začala u nás formovat pod vedením MUDr. Evy Kalvínské ve FN Motol. Vloni v říjnu tamější nemocnice oslavila desáté výročí ustavení Duchovní služby FN Motol a otevření prostoru ticha. První kurz Nemocniční kaplan, tzv. pilotní, proběhl na ETF UK v akademickém roce 2007/08. V současnosti působí asi sto čtyřicet kaplanů z deseti církví ve stovce českých nemocnic a hospiců.zdroj: Ministerstvo zdravotnictví


Nemocnice se službou nemocničních kaplanů je možné vyhledat v mapě na stránkách Asociace nemocničních kaplanů
www.nemocnicnikaplan.cz
Konkrétní kontakty na nemocniční kaplany jsou rovněž dohledatelné na stránkách Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR
www.kaplan-nemocnice.cz
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČRvloženo: 11.07.2019,  poslední aktualizace stránky: 11.07.2019

QUICK7       Kontakty       Reklama       Tiskové zprávy       Informace pro návštěvníky webu
Návrat na obsah