uhrada-lecebneho-konopi - QUICK7.cz | Ekonomika | Právo | Politika | Zdraví | Zábava | Vzdělávání

Ekonomika    Právo    Politika    Zdraví    Zábava    Vzdělávání
reklama
Počasí    Ekonomika    Právo    Politika    Zdraví    Zábava    Vzdělávání    ČASOPIS
Přejít na obsah
Zelenou dostal sdílený lékový záznam pacienta
i úhrada léčebného konopíSněmovna schválila novelu zákona o léčivech.

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o léčivech, která upravuje sdílený lékový záznam pacienta.

Lékový záznam pacienta umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta. To povede k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru bezpečí pacienta.ilustrační foto, zdroj: pixabay.com


Zavedení sdíleného lékového záznamu pacienta umožní předepisujícím lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta. „Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. Díky sdílenému lékovému záznamu bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lékaři také snadno zkontrolují, zdali si pacient lék vyzvedl či nikoli. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky. Bohužel případy nežádoucích lékových interakcí nejsou dnes ničím výjimečné.

V letech 2007 až 2017 došlo k více než 3,5násobnému nárůstu počtu hospitalizací v důsledku nesprávného užívání léků. V důsledku nežádoucích účinků léků dochází i k úmrtí, data hovoří až o 200 úmrtích ročně.

Je nutné zdůraznit, že pacient bude mít vždy právo vyslovit se sdílením dat nesouhlas, případně udělit souhlas konkrétnímu lékaři.

Prvních šest měsíců po nabytí účinnosti zákona bude přechodné období, které je určené pro představení jak samotného lékového záznamu, tak možností, jak udělit nesouhlas s nahlížením nebo selektivní souhlas jen pro konkrétního předepisujícího lékaře, široké veřejnosti.

Příprava sdíleného lékového záznamu pacienta byla konzultována s Úřadem pro ochranu osobních údajů tak, aby byla ochrana citlivých údajů o pacientech maximální. „Do lékového záznamu jsme zabudovali škálu preventivních i následných záruk technického i administrativního charakteru zajišťujících, že se k němu dostanou jen povolané osoby, a odrazujících i tyto osoby od neoprávněného zacházení s daty pacienta.

Nahlížet do lékového záznamu bude dovoleno pouze lékaři, u něhož je možné prokázat, že pacientovi poskytuje zdravotní služby,“ doplnil ministr k tomu, jak bude systém zabezpečen.

Novela zákona byla na ministerstvu připravována v široké pracovní skupině, ve které byli zastoupeni zástupci všech profesních komor, České lékařské společnosti JEP, poskytovatelů (asociace nemocnic, lékáren aj.) a pacientských organizací. Výsledek je konsensem všech stran.

S ohledem na aktuální stav a probíhající legislativní proces předpokládáme, že bude spuštěn na začátku příštího roku.

Sněmovnou schválená novela zákona o léčivech přináší také úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění.ilustrační foto, zdroj: pixabay.com


Uvědomujeme si, že současná cena je pro pacienty, u kterých již nezabírá standardní forma léčby a konopí pro ně představuje poslední možnost, jak projevy nemoci zmírnit, příliš vysoká. Díky našemu návrhu bude výše doplatku srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění a pacienti zaplatí maximálně pár stovek měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že je velmi rád, že cenově dostupnější konopí je zase blíže realitě.

Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nově regulována a maximální doplatek bude zastropován.

Doplatek pacienta slouží jako pojistka proti nadměrnému užívání a úniku na černý trh.


zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Lékaři z Česka a Izraele si v Praze v rámci sympozia o léčebném konopí vyměnili zkušenosti z klinické praxe (Praha, 17. 6. 2018)

Sympozia se účastní desítky českých lékařů a odborníků na problematiku konopí.

Jsem velice rád, že se má návštěva v Izraeli v únoru letošního roku transformuje na konkrétní spolupráci. Jeden z bodů, který jsem projednával s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, bylo léčebné konopí. Pan profesor Hanuš se výzkumu léčebného konopí věnuje padesát let. Jsem rád, že během návštěvy v Izraeli jsem s panem profesorem Hanušem o tomto tématu hovořil,“ řekl premiér Andrej Babiš na úvod tiskové konference.

Čeští lékaři si mohou během sympozia vyměnit zkušenosti s izraelskými kolegy jak z Ministerstva zdravotnictví Izraele, tak i z izraelské Agentury pro léčebné konopí, z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Léčebného centra v Tel Avivu či z Centra bolesti nemocnice Sheba. V Lichtenštejnském paláci se tak střetávají odborné pohledy a příklady jak z klinické praxe, tak i z tvorby legislativy a z výzkumu léčebného konopí.

Preskripce léčebného konopí v ČR Ministerstvo zdravotnictví navrhlo úhradu 30 gramů léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 %.

Současná cena léčebného konopí je pro některé pacienty velmi zatěžující, a to zejména pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Dokonce může vést k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality. „Uvědomujeme si, že současná cena je pro pacienty, u kterých již nezabírá standardní forma léčby a konopí pro ně představuje poslední možnost, jak projevy nemoci zmírnit, příliš vysoká. Díky našemu návrhu bude výše doplatku srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění a pacienti zaplatí maximálně pár stovek měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH.

Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nově regulována a maximální doplatek bude zastropován. Návrh počítá s limitem pro množství konopí hrazeného z veřejného zdravotního pojištění na 30 gramů měsíčně. Toto množství je podle zkušeností z praxe dostatečné, protože jeden pacient v současnosti spotřebuje v průměru do 10 gramů měsíčně. Potvrdila to jak statistická data SÚKL, tak i provedené dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři. Ve výjimečných případech na základě návrhu ošetřujícího lékaře po schválení revizním lékařem bude možná i úhrada nad tento limit.

Úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění podporuje také národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila VEDRALOVÁ: „Zvyšování dostupnost léčebného konopí je důležitým krokem ve veřejném zdravotnictví, ale je skutečně třeba odborně kontrolovat správnou preskripci a dodržování pravidel užívání léčebného konopí, to znamená využívat této látky, ne ji zneužívat. Konopí je a bude psychoaktivní látkou, která neléčí všechny nemoci u všech pacientů, kdykoli a v jakémkoli množství. Vyžaduje tedy individuální přístup, proto jsem ráda, že máme možnost se o zkušenosti z klinické praxe podělit s kolegy z Izraele.”    Návrh Ministerstva zdravotnictví počítá s možností získání odborných poznatků o terapii prostřednictvím povinného sběru anonymizovaných údajů od lékařů z klinické praxe. Například eRecept na léčebné konopí bude nově obsahovat informaci o diagnóze, množství léčebného konopí, dávkování, lékové formě a o cestě podání.

V současné době řešíme celosvětový nedostatek odborných dat a klinických studií k léčbě konopím a bohužel zatím nejsou žádné signály o tom, že by měl nastat výrazný posun. Praktický nedostatek informací potvrdilo i naše dotazníkového šetření mezi lékaři předepisujícími konopí. Nově sesbíraná anonymizovaná data od lékařů tak budou znamenat zejména pro samotné lékaře skutečný informační průlom, který povede k výraznému zlepšení kvality této léčby. Inspirací nám byl vládní projekt, který spustilo Německo, taktéž se zavedením úhrady léčby konopím z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ dodala Irena STOROVÁ, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Hlášení, která budou lékaři zasílat lékovému ústavu, budou minimálně administrativně náročná a pro české zdravotnictví budou mít nesmírný význam.


Spotřeba konopí v ČR kontinuálně roste

Zkušenosti z Česka rok od roku poukazují na zvyšující se zájem o léčebné konopí. Ke konci května tohoto roku bylo léčebné konopí alespoň jedenkrát předepsané a vydané 665 pacientům. Násobně se zvýšil i počet registrovaných lékařů k předepisování konopí, celkově jich léčebné konopí aktuálně předepisuje téměř 100. S cílem zvýšit erudici českých lékařů v oblasti léčebného konopí probíhají dvakrát ročně na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví speciální kurzy.

V roce 2018 bylo vydáno 4 800 gramů léčebného konopí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2017 a dvakrát více než v roce 2016. Od začátku roku ke konci května tohoto roku bylo vydáno 5 347 gramů konopí pro léčebné účely. Přibližně 90 % celkového množství léčebného konopí je v současnosti vydáváno na diagnózu chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství konopí.zdroj: pixabay.com


Izraelská zkušenost: je třeba postupovat vyváženě

Podle doc. RNDr. Lumíra Ondřeje HANUŠE, DrSc., jednoho z odborných izraelských hostů na sympoziu, který v současnosti působí jako profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, čeští pacienti stále nemají konopí v dostatečném množství.   „Je třeba se učit ze zahraničí, ale ne převzít slepě vše, nýbrž jen ty přístupy, které fungují. Je třeba vnímat konopí jako lék pro pacienty a překonat tak jeho stigmatizaci. Je třeba vrátit se do doby, kdy se konopím léčilo a udělat pro to vše potřebné. Přeji v této věci panu premiérovi, aby se jeho snaha pomoci pacientům setkala s úspěchem,” uvedl Lumír HANUŠ a zároveň zdůraznil potřebu vyváženého postupu.
Při léčebném použití konopí je nutné identifikovat nejen takové pacienty, kteří z užívání mohou mít prospěch a kterým může pomoci, ale i ty, kterým by mohlo naopak uškodit,” apeloval na odpovědný přístup lékařů Lumír HANUŠ.

Dále zdůraznil, že při nesprávném postupu a předávkování tetrahydrocannabinolem (THC) může u osob s nízkou tolerancí a bez zkušeností vyvolat užití konopí pocity strachu, paranoie, zmatku a v některých případech i prožitku vlastní smrti.   Jako jednu z výhod kanabinoidů vnímá docent Lumír Hanuš skutečnost, že působí specificky na rakovinné buňky a nemají jakýkoliv toxický účinek a nepoškozují normální nerakovinné buňky. „To je skutečně obrovská výhoda, ve srovnání s konvenční léčbou chemoterapií, která naopak působí na celý systém a má mnohdy devastující účinky,” dodal HANUŠ.   

EU 2019: vysoké užívání konopí se promítá do nových žádostí o léčbu závislosti na něm

Co se týče konopí jako takového, minulý týden Agentura EU pro drogy v Lisabonu (EMCDDA) ve své Evropské výroční zprávě o drogách 2019 potvrdila informaci, že konopí zůstává nejběžněji užívanou nelegální drogou v Evropě, což se promítá i do dat ohledně prevalence, záchytů a nových žádostí o léčbu. Odhaduje se, že v loňském roce užilo konopí přibližně 17,5 milionu mladých Evropanů (ve věku 15–34 let).

V roce 2017 nahlásily členské státy EU 782 000 případů záchytu konopných produktů (marihuany, hašiše, rostlin konopí a konopného oleje), což z konopí činí nejčastěji zachycenou drogu v Evropě. Množství zachyceného hašiše je více než dvakrát vyšší než množství zachycené marihuany (466 tun oproti 209 tunám). Z nedávné studie EMCDDA vyplynulo, že v marihuaně a hašiši se za poslední desetiletí zdvojnásobil obvyklý obsah tetrahydrokanabinolu (THC), což vyvolává obavy z potenciálních škodlivých účinků.

Je třeba zdůraznit, že v roce 2017 v Evropě nastoupilo léčbu závislosti v souvislosti s užíváním konopí přibližně 155 000 osob, z čehož asi 83 000 o ni požádalo poprvé. U osob nově nastupujících léčbu závislosti je nyní konopí z pohledu Evropy nejčastěji uváděnou látkou, která představuje jejich hlavní důvod, proč se obrátili na poskytovatele léčebných služeb,” dodala Jarmila VEDRALOVÁ a znovu zdůraznila potřebu rozumného postupu také v oblasti předepisování léčebného konopí a v oblasti objektivní komunikace jeho účinků i s ohledem na skutečnost, že se jedná o psychoaktivní látku.  


zdroj: Odbor protidrogové politiky Úřad vlády ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, SÚKLvloženo: 21.6.2019,  poslední aktualizace stránky: 22.6.2019

QUICK7       Kontakty       Reklama       Tiskové zprávy       Informace pro návštěvníky webu
Návrat na obsah